dijous, 18 d’octubre del 2007

Manifest de la Plataforma

ATUREM LA NOVA URBANITZACIÓ LA RIERADA-VALLPINEDA
A COLLSEROLA NI UNA CASA MÉS

Abans de que Collserola pugui ser declarat Parc Natural, sembla que hi ha una clara voluntat de reduir el seu espai amb tota mena d’agressions a aquest medi natural que ens queda dins de l’àrea metropolitana, que prou urbanitzada està.

La majoria dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola. Malgrat això, sembla que hi ha una clara voluntat de transformar el poc Espai Natural que ens queda dins de l’àrea metropolitana. En aquest sentit, una de les darreres agressions és el desenvolupament d’una urbanització al bell mig del Parc de Collserola en una zona incorporada al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya):
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI I ELS GRANS PROPIETARIS DE LA ZONA PROPOSEN DESENVOLUPAR UNA URBANITZACIÓ DE 400 HABITATGES A LA ZONA DE LA RIERADA-VALLPINEDA.

Actualment la urbanització de la Rierada-Vallpineda no disposa d’aigua corrent i clavegueram, això implica l’extracció d’aigua i l’abocament d’aigua residual a la Riera de Vallvidrera. Ambdues actuacions tenen conseqüències negatives en el bon estat de conservació que aquesta riera té al seu pas per La Rierada. Aquest motiu ha portat als veïns a demanar, reiteradament, a l’Ajuntament de Molins de Rei, la correcció d’aquestes necessitats. Com a resposta a aquestes demandes, l’Ajuntament de Molins de Rei, conjuntament amb una minoria de veïns i els propietaris de la zona forestal afectada, proposen desenvolupar una gran urbanització i edificar un gran barri. En contra d’aquest projecte urbanístic, una gran majoria de vilatans demanen que la protecció d’aquest Espai Natural amb la figura de Parc Natural.

Les intencions de l’Ajuntament de Molins de Rei, generen grans paradoxes difícils de resoldre:
1.- El Govern Municipal es va pronunciar públicament a favor de la declaració del Parc Natural de Collserola.
2.- El Govern Municipal va declarar i va donar suport explícit als projectes que vetllen per mantenir i millorar la qualitat ecològica de la Riera de Vallvidrera (Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera impulsat pel Consorci del Parc de Collserola, Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i Projecte Rius).
3.- La proposta d’urbanització triplicarà la superfície i el nombre d’habitants de l’actual urbanització, per tant, augmenta la pressió contra els valors naturals de l’espai (carrers asfaltats, papereres, bancs, contaminació lumínica amb fanals, abocament de deixalles, perill d’incendi, abocament d’aigua d’escorrentia a la riera amb un alt contingut de metalls pesats i hidrocarburs, etc.).
4.- Els efectes directes sobre l’Espai Natural implica desplaçar i canalitzar irreversiblement un tram de la riera de Vallvidrera i la pèrdua de massa forestal.
5.- El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola a la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva europea d’hàbitats i del reconeixement dels valors de biodiversitat del Parc de Collserola. La Xarxa Natura 2000 dóna especial importància a la protecció dels boscos de ribera composats de vern del que trobem alguns exemplars a la Rierada. Per tant, la pèrdua de qualitat de l’espai fluvial de la Rierada podria dificultar la futura catalogació de la Serra de Collserola en la Xarxa Natura 2000.
6.- Estudis ecològics, botànics i faunístics destaquen els valors naturals de la riera de Vallvidrera (per exemple el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola").
7.- El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla General Metropolità de 1976.
8.- Una altra banda, una gran majoria de veïns que hi viuen com a simples ocupants d’una única parcel·la, s’estan veient obligats a pagar uns preus desmesurats degut a que els criteris urbanístics dels plans d’urbanització defensats per l’ajuntament preveuen notables noves zones edificables, propietat dels antics grans propietaris, els seus grans beneficiaris. Construir a la Rierada-Vallvidrera una gran urbanització els obligarà a pagar el que no necessiten, com bancs, papereres, fanals, canvis de traçats, nous ponts, tots els carrers asfaltats... I a permetre que plantin pins on hi havia alzines, quan ells només demanaven poder tenir aigua corrent i utilitzar un clavegueram ja existent... però que encara no funciona. No es té en compte les noves tendències proposades des de l'UPC, per les zones residencial envoltades d'espais naturals, promoure urbanitzacions toves i menys agressives amb el medi que les envolta.
9.- L'augment d'una quantitat tant important d'habitants dis de la serra de Collserola, fomentarà la construcció de nous vials que la fragmentin, com el Vial de Cornisa, no desitjat per la gent de Molins de rei (i que l'ajuntament s'havia posicionat en contra), que continua essent una greu amenaça des que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dirigit pel senyor Joaquim Nadal (PSC), aprova el Vial de Cornisa per la zona de Collserola del Vallès i mantenen la reserva de sòl de la zona Sant Cugat – Molins de Rei.
10.- Amb aquest projecte l’Ajuntament de Molins de Rei vulnera el desig de la ciutadania. Els veïns i veïnes de Molins de Rei fan d’aquest patrimoni natural un valor d’identitat municipal creant un sentiment d’arrelament difícilment desvinculable a la pròpia existència i manifesten el seu desig d’estimar, protegir i lluitar pel que és seu.

Per tot això, creiem que és inadmissible que un Govern Municipal encapçalat per un partit que es diu “ecologista i d’esquerres” estigui impulsant la destrucció definitiva de l’Espai Natural de la Rierada-Vallpineda. Com a ciutadans, demanem a l’Ajuntament de Molins de Rei que s’oposi a la construcció de nous habitatges i equipaments dins de Collserola i modifiqui el Pla General Metropolità del 1976 per harmonitzar-lo als actuals paràmetres i criteris de sostenibilitat i conservació d’Espais Naturals. Finalment, recomanem a l’Ajuntament de Molins de Rei una línia clara en la seva política ambiental i urbanística que redueixi les actuals paradoxes que només fan que reduir la seva credibilitat política en la seva difícil tasca d’administració dels béns col·lectius.

LA NOVA URBANITZACIÓ LA RIERADA-VALLPINEDA ÉS CONTRARIA ALS INTERESSOS GENERALS -NO NOMÉS DELS VILATANS DE MOLINS DE REI-, DONCS AFECTA GREUMENT I IRREVERSIBLE AL FUTUR DE L’ESPAI NATURAL MÉS ESTIMAT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.
EL MOLINENCS I MOLINENQUES VOLDRÍEM QUE LES ADMINISTRACIONS DECLARIN COLLSEROLA PARC NATURAL, ARA!

Plataforma per la Defensa de Collserola - Molins

dimarts, 16 d’octubre del 2007

Collserola cada vegada més petita

Abans que Collserola pugui ser declarada Parc Natural, sembla que hi ha una clara voluntat de reduir-ne l'espai: s’hi estan fent un nombre creixent d’agressions en aquest espai natural tant proper a l’àrea metropolitana que prou urbanitzada està.

Una de les darreres agressions és el desenvolupament d’una urbanització al bell mig de Collserola. L’ajuntament de Molins de Rei, amb una minoria de veïns, es proposen desenvolupar una gran urbanització a la Rierada, amb l’excusa que els veïns que hi viuen demanen l’aigua corrent i el clavegueram. Això és raonable, però en cap cas pot ser l’excusa per desenvolupar un nou barri allà on voldríem que hi hagués un espai protegit per la figura de Parc Natural. L’Ajuntament es pronuncia a favor d’aquesta idea, ... però, en els fets, actua en direcció contrària.

Sobta que s'aprovés el projecte d'urbanització al final del mandat municipal, amb ignorància expressa dels conceptes de sostenibilitat del territori i que contradiu l’esperit demostrat per l’Ajuntament de la vila, en donar suport explícitament a projectes que vetllen per mantenir la qualitat ecològica de la riera (Projecte Rius – Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera).

La zona que s’urbanitzarà completament, resta envoltada per l'espai PEIN de Collserola i, a més, les actuacions es fan en espais humits al voltant de la riera de Vallvidrera i al bell mig d'una zona d'especials valors paisatgístics, prou reconeguts pels veïns i veïnes de Molinsde Rei i pels estudis de les institucions acadèmiques i científiques.

El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola en la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva europea d'hàbitats i el reconeixement dels valors de biodiversitat que aquest fet suposa. Alhora que s'ignoren els treballs - com ara el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola" - o les declaracions públiques del conseller i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i del mateix Govern de la Generalitat que preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola.

El projecte aprovat no considera ni avalua els impactes i les conseqüències irreversibles de les actuacions previstes sobre el medi, la biodiversitat i la intervenció directe sobre zones extremadament sensibles com la pròpia llera de la riera de Vallvidrera. L'execució de moviments de terres, pols, pas de vehicles, soroll, ... causades per les obres i activitats molt impactants alteraran fortament els hàbitats immediats, tant a l'interior del PERI com sobre una àmplia zona limítrof que l'envolta.

El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla general metropolità que pot i hauria de ser modificat "parcialment" en el sentit actual d'harmonitzar-lo amb els criteris de sostenibilitat i no en els de la irracionalitat urbanística.

El projecte preveu una consolidació urbana que considerem incompatible amb la preservació dels valors naturals reconeguts per la pròpia Unió Europea més enllà de la legítima adequació dels habitatges existents. Considerem inadmissible desenvolupar la construcció de nous habitatges i equipaments.

I per una altra banda, la majoria de veïns que hi viuen es veuen obligats a pagar uns preus desmesurats per tenir el que no necessitaven: seients, papereres i fanals de disseny, tots els carrers asfaltats, quan ells havien decidit viure en un espai no urbanitzat, i només demanaven poder tenir aigua corrent i utilitzar un clavegueram existent.

Això sí, sort que el projecte preveu plantar pins on ara hi ha alzines! ...

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)

http://www.Collserola.org

pcdcollserola@moviments.net

Octubre 2007