dimarts, 16 d’octubre del 2007

Collserola cada vegada més petita

Abans que Collserola pugui ser declarada Parc Natural, sembla que hi ha una clara voluntat de reduir-ne l'espai: s’hi estan fent un nombre creixent d’agressions en aquest espai natural tant proper a l’àrea metropolitana que prou urbanitzada està.

Una de les darreres agressions és el desenvolupament d’una urbanització al bell mig de Collserola. L’ajuntament de Molins de Rei, amb una minoria de veïns, es proposen desenvolupar una gran urbanització a la Rierada, amb l’excusa que els veïns que hi viuen demanen l’aigua corrent i el clavegueram. Això és raonable, però en cap cas pot ser l’excusa per desenvolupar un nou barri allà on voldríem que hi hagués un espai protegit per la figura de Parc Natural. L’Ajuntament es pronuncia a favor d’aquesta idea, ... però, en els fets, actua en direcció contrària.

Sobta que s'aprovés el projecte d'urbanització al final del mandat municipal, amb ignorància expressa dels conceptes de sostenibilitat del territori i que contradiu l’esperit demostrat per l’Ajuntament de la vila, en donar suport explícitament a projectes que vetllen per mantenir la qualitat ecològica de la riera (Projecte Rius – Projecte de gestió participada de la riera de Vallvidrera).

La zona que s’urbanitzarà completament, resta envoltada per l'espai PEIN de Collserola i, a més, les actuacions es fan en espais humits al voltant de la riera de Vallvidrera i al bell mig d'una zona d'especials valors paisatgístics, prou reconeguts pels veïns i veïnes de Molinsde Rei i pels estudis de les institucions acadèmiques i científiques.

El projecte ignora completament la recent inclusió de l'espai natural de Collserola en la Xarxa europea Natura 2000 com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva europea d'hàbitats i el reconeixement dels valors de biodiversitat que aquest fet suposa. Alhora que s'ignoren els treballs - com ara el recent estudi del DMAH anomenat "Estudi de les mesures addicionals de protecció de la Serra de Collserola" - o les declaracions públiques del conseller i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments que formen part del Consorci de Collserola i del mateix Govern de la Generalitat que preveuen la imminent proposta de declaració del Parc Natural de Collserola.

El projecte aprovat no considera ni avalua els impactes i les conseqüències irreversibles de les actuacions previstes sobre el medi, la biodiversitat i la intervenció directe sobre zones extremadament sensibles com la pròpia llera de la riera de Vallvidrera. L'execució de moviments de terres, pols, pas de vehicles, soroll, ... causades per les obres i activitats molt impactants alteraran fortament els hàbitats immediats, tant a l'interior del PERI com sobre una àmplia zona limítrof que l'envolta.

El projecte es limita a "refugiar-se" en la legalitat dels criteris obsolets del Pla general metropolità que pot i hauria de ser modificat "parcialment" en el sentit actual d'harmonitzar-lo amb els criteris de sostenibilitat i no en els de la irracionalitat urbanística.

El projecte preveu una consolidació urbana que considerem incompatible amb la preservació dels valors naturals reconeguts per la pròpia Unió Europea més enllà de la legítima adequació dels habitatges existents. Considerem inadmissible desenvolupar la construcció de nous habitatges i equipaments.

I per una altra banda, la majoria de veïns que hi viuen es veuen obligats a pagar uns preus desmesurats per tenir el que no necessitaven: seients, papereres i fanals de disseny, tots els carrers asfaltats, quan ells havien decidit viure en un espai no urbanitzat, i només demanaven poder tenir aigua corrent i utilitzar un clavegueram existent.

Això sí, sort que el projecte preveu plantar pins on ara hi ha alzines! ...

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)

http://www.Collserola.org

pcdcollserola@moviments.net

Octubre 2007